Mini Kilomathon

  • Sun 7th April 2024
  • 6yrs - 14yrs
  • Edinburgh
  • 2.6km
  • 8:30 am