Mini Kilomathon

  • Sun 6th April 2025
  • 6yrs - 14yrs
  • Edinburgh
  • 2.62km
  • 8:30 am