Mini Kilomathon

  • Sun 9th April 2023
  • 6yrs - 14yrs
  • Edinburgh
  • 2.62km
  • 8:30 am